ސިއާ

ސިއާ

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ) އަކީ އެމް.އެން.ޔޫ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި

ސިއާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއިން ސިއާގެ އައު އިސްވާރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ ގޮފި ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިން ސިއާގެ އައު...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ސިއާ މަދަޙަ މުބާރާތް 1444 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ ގޮފި ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް...

Read more

ސިއާ އިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އާރޓްސް (ސިއާ) އިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކަމުގައިވާ، 08 މާރިޗު...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ސިއާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ)އާއި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ  ގޮފި ސްޓޫޑެންޓްސް އިނިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ) ގުޅިގެން ބާއްވާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި...

Read more

ސުވާސްތި: މުޅިން ތަފާތު ނަމަކާއެކު ސިއާއާއި ފެސާއިން އައު ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސްޑޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އަރޓްސް (ސިއާ) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) ގުޅިގެން "ސުވާސްތި"ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ސިއާ އާއި...

Read more

ސިއާއާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާ ގުޅިގެން މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބައްވައިފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)އާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާ ގުޅިިގެން 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ބާއްވައިފައިވަނީ 2022...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ސިއާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއާއި، ސްޓޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)އާ ގުޅިގެން 1442 ވަނަަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ މަދަހަ...

Read more

ސިއާގެ ސްޓިކާރ ޕެކް އަދި ރަސްމީ މެސްކޮޓް ލޯންޗްކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާގެ) ރަސްމީ މެސްކޮޓް އަދި ޔުނިވާރސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ސްޓިކަރ ޕެކް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މެސްކޮޓް އަދި ސްޓިކަރ ޕެކް...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7

އެންމެފަސް