އަތޫފް އާތިފް

އަތޫފް އާތިފް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގެ 10 ވަނަ ދައުރުގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ

މޮޅުވުމުގެ ރިކޯޑާއެކު ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން އިން ސެމީ ފައިނަލަށް

"އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2023"ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ހުރިހާ ބަހުސަކުން މޮޅުވެ ސައްތައިން ސައްތަ ރިކޯޑަކާއެކު ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން (އެސް.އެމް) އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމަންޓް: ބީއެސް އަދި ފެސްޓަށް މޮޅެއް

ިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް އެމް.އެން.ޔޫ ބީއެސް އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް: އެފްއީ އާއި އެސްއެމްއަށް މޮޅެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް 2023 ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ އާއި ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން (އެސް.އެމް) ކުޅުނު...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބާއްވާ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން...

Read more

މިއަދު ވާ ގުރުބާނީއިން ކުރިމަގު އުޖާލާވާނެ – ޖައިޝް

މިއަދު ވާ ގުރުބާނީއަކީ ކުރިމަގަށް އުޖާލާކުރުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް) ޖައިޝް އަލީ ވަހީދު...

Read more

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ 2022 – ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ދަރިވަރުންގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތަކީ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ހަމައެކަނި މި ޔޫނިއަންގެ އެންމެ ބޮޑު...

Read more

އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެން.ޔޫއަށް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އިން ބޭއްވި ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން، ކްލިކް ކޮލެޖު ބަލިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން...

Read more

ވިލާ ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ފައިނަލަށް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ، އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ހޭންޑް ބޯލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ވިލާ...

Read more

ފަހަތުން އަރައި ކްލިކް ކޮލެޖު ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ އިން ސެމީއާ ގާތަށް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އިން ބާއްވާ ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާގައި ފަހަތުން އަރައި ކްލިކް ކޮލެޖު ބަލިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)...

Read more

ފިރިހެން ޓީމު ބަލިވިއިރު، އަންހެން ޓީމަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮލެޖު/ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ބާއްވާ އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފިރިހެން ޓީމު ކުޅުނު...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6

އެންމެފަސް