Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University

ރިޕޯޓްސް

ޚާލިދް ބިން އަލްވަލީދް

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: ޙާލިދް ބިން އަލްވަލީދް އަކީ އަލްވަލީދް ބިން އަލް-މުޣީރާގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނިސްބަތްވަނީ އަލް މަޚްޒޫމް ޤަބީލާއަށެވެ. މިއީ ޤުރައިޝުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ...

Read more

އުންމު އައިމަން

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: މިކަމަނާގެ އަސްލު ނަންފުޅަކީ ބަރަކާ ބިންތް ޘަޢްލަބާއެވެ. މިއީ ހަބަޝްކަރައަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ނަބިއްޔާގެ ސީރަތުގައި މިކަމަނާގެ ނަން އައިސްފައިވަނީ ރަސޫލާ ބަލާ...

Read more

ޝައްވާލުމަހުގެ 6 ރޯދަ

ރޯދައަކީ މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ވަރަށް މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި އަޅުކަން ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ މިއަޅުކަމުގެ މަތިވެރިކަން އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ....

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019

ފެށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 14 ގޮތްޕެއް މިހާތަނަށް އުފެދިފައި ވާއިރު، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯޝިއޭސަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އަކީ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ...

Read more

ޤައުމީ ދުވަސް، ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތައް!

ރަބީއުލްއައްވަލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް ކަލަންޑަރުގައި ރަތް ދެލިން ފެވި، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި އެއްވުން ތަކާއި ޖަލްސާތައް އެދުވަހެއްގައި ބޭއްވުމުގެ މަޤުސަދު...

Read more

ރިޕޯޓް: އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޙަރަކާތަކީ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ" އެވެ. މީގެ 7 އަހަރުކުރިން ފެށި މި...

Read more

ގދ. ތިނަދޫގައި ވައި.އެލް.އެން އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޒުވާނުންގެ ފޯރަމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓްވޯރކް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފޯރަމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯރކް...

Read more

ރިޕޯޓް: އެމް.އެން.ޔޫ އިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި ފާހަގަކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ދައްކާ ޔުނިވަރސިޓީއެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު މި ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި...

Read more

ރިޕޯޓް: އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިޖްތިމާޢީ ދަތުރު – ކ. ތުލުސްދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަކީ ހަމައެކަނި މި ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖަމިއްޔާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ޖަމިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް،...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް