ފެސާއިން ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރީ ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރާއިން އެކުގައި!

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން(ފެސާ)އިން އިސްނަގައިގެން ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރާއިން އެކުގައި ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ 13...

Read more

އެފްއީގެ ދަރިވަރުންނާއި ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ދަރިވަރުން އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)އިން އިސްނަގައިގެން އެފްއީގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާއެކު ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެދަރިވަރުންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފިއެވެ. އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ...

Read more

އެދުރުންގެ ދުވަސް: މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުން އެކުގައި އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް!

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި އެންމެ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއް ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހެވެ. މިއަހަރުވެސް މިދުވަސް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި މިވަނީ...

Read more

ލީޑަރުންގެ ގުޅުން: ފެސާގެ ހަރަކާތްތަކަށް އައު ހިތްވަރެއް!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)ގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އައު ހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ސަބަބަކީ ފެސާގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަންދޭ ލީޑަރުންތަކެއް އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ....

Read more

ފެސާއިން މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފެށީ ހެނދުނުގެ ދުވުމަކުން!

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އިން "ފެސާ ރަން"ގެ ނަމުގައި ހެނދުނުގެ ދުވުމެއް...

Read more

މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް: އޭރުގެ ހަނދާންތަކާއި މިހާރުގެ ހާލަތު!

މިއަދަކީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހެވެ. ޅައިރުގައި  ގިނަދުވަސްތައް ހޭދަކުރެވުނީރަށްރަށުގައި ކަމުން ހަދާނަށް އަންނަނީ އެތަކެއް އަހަރު ކުރިއެވެ. ބޮޑުމަގަށް މޫދާ ދިމާލަށް އެހެރަފައިބައިގެން އަންނަނީ މުދައްރިސެވެ. އެއްކުޖަކަށް މިމަންޒަރުފެނުމާއި...

Read more

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާއާ ދިމާކޮށް ފެސާއާއި ޝެޓްސް ގުޅިގެން ފުޑް ފިއެސްޓާގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި!

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2019އާ ދިމާކޮށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)އާއި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) ގުޅިގެން...

Read more

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންއިން ފެސާއާއާ ބައްދަލުކުރުން: ކުރިއަށްދާން ފަސޭހަވެއްްޖެ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަނުން އެ ޔޫނިއަންގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑޭންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. 28 ސެޕްޓެމްބަރުގެ...

Read more

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވި އެފްއީ ޓީމަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2019ގައި ބައިވެރިވި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޓީމަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ފެކަލްޓީ އޮފް...

Read more

ފެސާ ބަދިގެއިން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ބޮލޮކް މޯޑަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުކުރުދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް...

Read more
Page 10 of 13 1 9 10 11 13

އެންމެފަސް