މެޑިކޯސްގެ ފުރަތަމަ ޗެސް މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގޮފި "މެޑިކޯސް" އިން ޗެސް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

Read more

ޝެޓްސް އާއި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ”ސްވިޗް އިޓް އަޕް“ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

"ޝެޓްސް" އަދި "މެޑިކޯސް" ގުޅިގެން "ސްވިޗް އިޓް އަޕް" ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ ދެގޮފީގެ އިސްވާރުން ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން ދަސްކުރަމުންދާ ހާއްސަ...

Read more

މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާރ ހީލާރސްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކޮންސޯޓިއަމް އޮފް މެޑިކަލް ސްޓޫޑަންޓްސް (މެޑިކޯސް) އިން މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާރވިސެސްއާއެކު ސިލްސިލާ ކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ދެވަނަ ބުރު ހީލާރސްއާ ގުޅިގެން...

Read more

މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިޔަރެސް އިން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮއްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތައް ކަމަށްވާ މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިޔަރެސް އިން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ...

Read more

މިއަހަރުވެސް ހީލާރސް، ނިއަރެސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި

ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހީލާރސް، ނިއަރެސް އަދި މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން މާރޗް 30 ވަނަ ދުވަހު އެފް.އެޗް.އެސް ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ...

Read more

މެޑިކޯސްގެ ފުރަތަމަ ”ބްލަޑް ޑްރައިވް“ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮތްޕެއް ކަމަށްވާ 'މެޑިކޯސް' އާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާރވިސެސްއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ވަރަށް ކާމިޔާބު...

Read more

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި!

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ 3 ގޮފި ކަމަށްވާ މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް...

Read more

މެޑިކޯސް ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮއްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ގޮފި، މެޑިކޯސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮއްފިއެވެ. ސްކޫލް...

Read more

ނިއަރެސް، ހީލާރސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ހީލަރސް އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ނިއަރެސް...

Read more
Page 3 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް