Tag: postnow

އެމް.އެން.ޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުން ދޮންދީނި ގޮފީގެ އޮފީސް ހުޅުވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުން ދޮންދީނި ގޮފީގެ އޮފީސް ހުޅުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ހިތަދޫ ކެމްޕަހުން ދޮންދީނި ގޮފީގެ އޮފީސް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ކެމްޕަސްގެ ފަރާތުން ދޮންދީނީގެ ރައީސް ޠާއިފް މަޖީދަށް އޮފީސް ހަވާލުކޮށް ...

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2020ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ...

އެސް.އެން, ސީ.އެފް.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސްއިން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

އެސް.އެން, ސީ.އެފް.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސްއިން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތަކުން ވި މޮޅާއެކު، އެސް.އެން، ސީ.އެފް.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސްއިން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. 06 މާރިޗް ...

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސްއިން އުފުލާލައިފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސްއިން އުފުލާލައިފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގެ ތަށި އެމް.އެން.ޔޫ ބީއެސް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ހަމައެކަނި އަންހެން ޑިވިޝަނަށް ހުޅުވައިލައިގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން އިންތިޒާމު ...

ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އަނެއްކާވެސް އެފް.އެލް.އައި.އެސް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް

ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އަނެއްކާވެސް އެފް.އެލް.އައި.އެސް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ތިންވަނަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ އެފް.އެލް.އައި.އެސް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. މީގެ ކުރިން ބޭއްވި 2 މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ވެސް ވާދަކުރީ ...

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި  އެފް.އެޗް.އެސް އަދި އެފް.އެލް.އައި.އެސް ގެ ކުރިމަތިލުމެއް!

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެފް.އެޗް.އެސް އަދި އެފް.އެލް.އައި.އެސް ގެ ކުރިމަތިލުމެއް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ...

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އަދި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ ސެމީ ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އަދި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ ސެމީ ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އަދި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ...

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ނިމި ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެ

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ނިމި ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެ

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ކުޅެނިމި ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް  ރޭ ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ ...

ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ބަލިކޮށް އެފް.އެލް.އައި.އެސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ބަލިކޮށް އެފް.އެލް.އައި.އެސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ބަލިކޮށް އެފް.އެލް.އައި.އެސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019ގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ މެޗުތައް ނިމުމާއިއެކު ...

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އެސް.އެންއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އެސް.އެންއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ  ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އެސް.އެންއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019ގެ މެޗުތައް މިއަދު ހަވީރު ފަށާފައި ވާއިރު ޖުމްލަ ...

Page 1 of 4 1 2 4

އެންމެފަސް