އާމިނަތު ޔާސްމީން މުޙައްމަދު

އާމިނަތު ޔާސްމީން މުޙައްމަދު

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށް ނާބިތު، އެންމެ މޮޅު ފެކަލްޓީ އަކީ އެފް.އީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން...

Read more

މަދަހަ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށް ޒައިނާ، އެންމެ މޮޅު ފެކަލްޓީ އަކީ އެފް.އެސް.އެލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އަދި ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ) ގުޅިގެން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ބޭއްވި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ...

Read more

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފިތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބަރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް  އެމް.އެން.ޔޫގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމުތައް...

Read more

އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި 2 ވަނަ ފަހަރަށް ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ އިން އުފުލާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބާއްވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަން ފައިނަލުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) ބަލިކޮށް...

Read more

ފަސޭހަކަމާއެކު އެފް.އެޗް.އެސް ބަލިކޮށް ފެސްޓު ފައިނަލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބާއްވާ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތްކަމުގައިވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް...

Read more

ފައިނަލުގައި އަނެއްކާވެސް އެސް.އެން އާއި ބީ.އެސްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)އިން ބާއްވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް) ބަލިކޮށް  އެންމެ ފަހުގެ...

Read more

ފަސޭހަކަމާއެކު ސީ.އެފް.އެސް ބަލިކޮށް އެސް.އެން ފައިނަލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބާއްވާ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތްކަމުގައިވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ...

Read more

އެފް.އެޗް.އެސް ސެމީއަށް – ސެމީގައި އަނެއްކޮޅުން ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ފެސްޓް

އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އެފް.އެޗް.އެސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި އަލުން ކުޅެން ޖެހުނު މެޗުގައި އެފް.އެޗް.އެސް އާއި އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ބައްދަލުކޮށް...

Read more

ސެމީގައި އެސް.އެން އާއި ސީ.އެފް.އެސް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އާއި އެފް.އެޗް.އެސްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!

އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ އެއް ސެމީ ފައިނަލުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އާއި އެފް.އެޗް.އެސް އަދި އަނެއް ސެމީ ފައިނަލުގައި...

Read more
Page 15 of 16 1 14 15 16

އެންމެފަސް