އެސް.ޓާ، ބީއެސް.އެސް.އޭ އަދި އެސް.އެސް.އެލް ގުޅިގެން ”ގާލާ ނައިޓް 2022“ ބާއްވަނީ!

އިންޖިނިއަރިންގް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)  ގުޅިގެން، އެފެކަލްޓީތަކާއި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފެސްޓުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނަށް ޖާޒީ ހަވާލު ކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފެސްޓުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނަށް ޖާޒީ ހަވާލު ކުރުމުގެ ހަފްލާ 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ފެސްޓުގައި...

Read more

އެސްޓާގެ ވޮލީ ޓީމަށް ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު ޖާރޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

އެސްޓާގެ ވޮލީ ޓީމުތަކަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޑީން ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދެވެ....

Read more

އިންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފި

އިންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)ގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. 2020ވަނަ އަހަރުގެ އެސްޓާގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިސްވީ 2019ވަނަ އަހަރު...

Read more

އެސްޓާ ވިންގްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާއައި ބައްދަލުކުރުން: ވިންގްގެ ދަތިތަކަށް އަލިމަގެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ފެކަލްޓީތަކުގެ ހިންގާކޮމެޓީތަކައި ބައްދަލުކޮއްފިއެވެ. މިގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވިންގްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އާ...

Read more
Page 2 of 2 1 2

އެންމެފަސް