Tag: post

ޤުރުއާން އަދި މަދަޙަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޤުރުއާން އަދި މަދަޙަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޤުރުއާން އަދި މަދަޙަ ...

އެމް.އެން.ޔޫ އޯގަސްޓް އިންޓޭކްގެ ފްރެޝާޒް ނައިޓް ބާއްވައިފި.

އެމް.އެން.ޔޫ އޯގަސްޓް އިންޓޭކްގެ ފްރެޝާޒް ނައިޓް ބާއްވައިފި.

ފްރެޝާޒް ނައިޓްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ކޮންމެ ސެމިސްޓަރ އަކުވެސް އެއްފަހަރު ސެމިސްޓަރ ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އިވެންޓެކެވެ. މި އިވެންޓްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ޔުނިވަސިޓީއާއި އަލަށް ...

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ބަދަލެއް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ބަދަލެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިން މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރަކަށް ހުރި މުހައްމަދު ޝާން ޢާމިރު އަދި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އާމިނަތު ...

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ގުޅިގެން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި މި ޖަމުއިއްޔާގެ ގޮތްޕެއްކަމަށްވާ ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން ބޭއްވި "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ...

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތަފާތު 3 މުބާރާތެއް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް މަދަޙަ މުބާރާތް ބުދަދުވަހުގެރޭ ފެށޭނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި މި ޖަމިއްޔާގެ ގޮތްޕެއްކަމަށްވާ ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން ބާއްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މަދަޙަ ...

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި އެ ޖަމިއްޔާގެ ގޮތްޕެއްކަމަށްވާ ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)އާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކޮށް ބާއްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ...

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތަފާތު 3 މުބާރާތެއް

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތަފާތު 3 މުބާރާތެއް

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ތަފާތު 3 މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. ...

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ނިއު ލީޑަރސް މީޓިންގ 2 ބާއްވައިފި

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ނިއު ލީޑަރސް މީޓިންގ 2 ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ލީޑަރސް ގްރޫޕަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމަށްޓަކައި ބާއްވާ "ނިއު ލީޑަރސް" ޙަރަކާތުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޙަރަކާތް ...

Page 1 of 5 1 2 5

އެންމެފަސް