ޚަބަރު

ގިނަ ކުޑަކުދިންތަކަކާއެކު ”އާދޭ ކޮއްކޯމެން“ ވަރަށް ކާމިޔާބު!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)އާއި ސްޓޫޑެންޓްސް އިނިޝިއޭޓިވް އޮފް އރޓްސް (ސިއާ) ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ”އާދޭ...

Read more

މިއަހަރުގެ ފައިނަލުގައިވެސް އެސް.އެމް އަދި އެފް.އެސް.އެލް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ބަހުސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިފަހަރުވެސް ބައްދަލުކުރާ ދެ ޓީމަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެފް.އެސް.އެލް) އަދި...

Read more

އައި.ޔޫ.އެމް މޮޅަކާއެކު މުބާރާތް ނިންމާލިއިރު، ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ އެފް.އޭ އަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2024ގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ބަހުސްތަކުގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ބަހުސް ދޫކޮށް އެފް.އީ މޮޅުވިއިރު، އެސް.އެމް ސެމީއަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2024ގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ބަހުސް ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން...

Read more

އެފް.އެސް.އެލް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރިއިރު، އެސް.އެމް އަދި އެފް.އޭ އަށް އިތުރު މޮޅެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2024ގެ ހަތަރުވަނަ ރޭގެ ފުރަތަމަ ބަހުސް ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ...

Read more

އައި.ޔޫ.އެމް އަށް ފުރަތަމަ މޮޅު ލިބުނު އިރު އެސް.އެމް އަދި އެފް.އީ އަށް އިތުރު މޮޅެއް !

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފޯރިގަދަ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ 11 ވަނަ ބަހުސް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ބަހުސްތަކުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް) އަށް މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ...

Read more

ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ބަހުސްތަކުން އެފް.އެސް.އެލް، އެސް.އެމް އާއި އެފް.އީ އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް މޮޅުވެއްޖެ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބާއްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2024″ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ހަތަރު ބަހުސް އެއް ކުރެވިފައި ވާއިރު، އެފް.އެސް.އެލް،...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވައިފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެންޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުންއަންނަ ބަހުސް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ދިވެހި ބަހާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު...

Read more

މިއަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވަހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ބަހުސް މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރ ނުކުތާ އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ ސެންޓްރަލްގައި...

Read more
Page 2 of 80 1 2 3 80

އެންމެފަސް