ޚަބަރު

އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫއާ ވާދަކުރި މެޗުން އެމް.އެން.ޔޫ ޓީމަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން އޮފް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އާއި ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ 2023ގެ...

Read more

ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް، ނަމަވެސް ފިރިހެން ޓީމަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ!

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން އޮފް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އާއި ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ 2023...

Read more

އަންހެން ޓީމުގެ ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކުރީ ފަސޭހަކަމާއެކު!

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން އޮފް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އާއި ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ 2023...

Read more

ހޭންޑްބޯޅަ ފިރިހެން ޓީމުން ހިތްވަރާއެކު ކުޅުނު ނަމަވެސް ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރެވޭ ގޮތެއްނުވި!

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން އޮފް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އާއި ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ 2023...

Read more

ވީ.ސީ.އެސް.އޭގެ މައްޗަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރިހޯދާ އެމް.އެން.ޔޫގެ އަންހެން ޓީމުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން އޮފް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އާއި ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ 2023...

Read more

9 ވަނަ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ 9 ވަނަ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023"ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި...

Read more

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ލީޑަރސް ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ލީޑަރސް ގުރޫޕަށް އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ލީޑަރސް ނައިޓުގެ، މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ހަރަކާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު...

Read more

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) އާ ގުޅުނު އާ ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން އޮފް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ކޮލެޖު/ޔުނިވަރސިޓީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ...

Read more

ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެއަށް!

ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު މާލޭގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ބައެއް ލީޑަރުންނާއެކު ”ޢީދު ޓްރިޕް“ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެއަށް ދަތުރެއް ގޮސްފިއެވެ....

Read more
Page 2 of 63 1 2 3 63

އެންމެފަސް