ޚަބަރު

ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގް އަދި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް މޮޅުވެއްޖެ

ފޯރިގަދަ ކަމާއެކު ކުރިޔަށް މިދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގް އަދި ސެންޓަރ...

Read more

އެފް.އެޗް.އެސް އިން އެފް.އީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019ގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019ގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި، ޓީމުތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއި އޮފިޝަލުންނާއި، އެޑްވައިޒަރީ ބޯރޑް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން...

Read more

އަހުރަ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްކަންދަރު އެއަރ ބޭސްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްކަންދަރު އެއަރ ބޭސްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތުގައި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުން ބައިވެރިވީ ޖުމްލަ 4 ޓީމެވެ. އެއީ ގަން...

Read more

ފެނަކަ ބަލިކޮށް އަހުރަ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށި އިސްކަންދަރު އެއަރ ބޭސްއިން އުފުލައިލައިފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ފެނަކަ ބަލިކޮށް އިސްކަންދަރު އެއަރ ބޭސްއިން އުފުލައިލައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އަންހެން ޑިވިޝަނުން އިސްކަންދަރު އެއަރ ބޭސް އަދި...

Read more

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށް އެވިޑުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށް އެވިޑުން މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޟަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލުގައި އެވިޑުން ސައިރެކްސް ކޮލެޖު ބަލިކުރީ...

Read more

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޒަންގެ ޗެމްޕިއަން ކަން އެމްއައި އަށް!

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޟަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ބަލިކުރުމަށްފަހު އެމް.އައި އިން ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލް މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު އެމް.އައި އިން ކާމިޔާބުކުރީ...

Read more

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި އެމް.އައި އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލަށް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2019ގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ އެމް.އެން.ޔޫގެ ފެކްލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ)އާއި އެމް.އައި ކޮލެޖެވެ. މިދެޓީމު ފައިނަލުން ޖާގަ...

Read more

ފިރިހެން ފައިނަލުގައި އެވިޑް އަދި ސައިރިކްސްގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމަކަށް!

ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކަކަށްފަހު އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2019ގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ސައިރިކްސް ކޮލެޖާއި އެވިޑް ކޮލެޖެވެ. މިދެޓީމު ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ...

Read more
Page 63 of 80 1 62 63 64 80

އެންމެފަސް