އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ހީލަރސް ޝޯވ މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބާއްވަނީ !

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ، ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ގޮފި ހީލަރސްގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ހީލަރސް ޝޯވ އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު...

Read more

އެފް.އެޗް.އެސްގައި ދުނިޔޭގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް)ގައި މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ދުވަހަކީ ސެޕްޓެންބަރު 8 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއީ...

Read more

ހީލާރސް – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ވެލްކަމް ނައިޓް ބާއްވައިފި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އާއި ހީލާރސް ގުޅިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އެ ފެކަލްޓީތަކާ އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ”ވެލްކަމް...

Read more

ހީލަރސް – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ވެލްކަމް ނައިޓް، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް) އާއި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް) އަށް މި އޮގަސްޓް އިންޓޭކްގައި ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް، ހީލަރސް އާއި ބީ.އެސް.އެސް.އޭ...

Read more

އެފް.އެޗް.އެސް އަށް މި ސެމިސްޓާއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް)ގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓާއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. 11 އޮގަސްޓް ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެފް.އެޗް.އެސް ހޯލް...

Read more
Page 2 of 7 1 2 3 7

އެންމެފަސް