ތަރަހަ، ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އެނުއަލް ކޮމިއުނިޓީ ޓްރިޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ތަރަހަ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ކޮމިއުނިޓީ އެނުއަލް ޓްރިޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ދަތުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ 2 ގޮފި ކަމަށްވާ ތަރަހަ އަދި...

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް: ސީއެފްއެސް ގެ ދެ ޓީމު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2019 ގައި ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަރޑީޒް އިން ދެ ޓީމު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިއީ ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަރޑީޒް ގެ ޓީމެއް...

Read more

ތަރަޙައިގެ އާ ހިންގާ ކޮމެޓީއާ ފެކަލްޓީގެ ޑީން ބައްދަލު ކޮއްފި

ތަރަޙައިގެ އަލަށް ހޮވުނު ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ފެކަލްޓީގެ ޑީން މުޙަންމަދު ޑީޑީ ބައްދަލު ކޮއްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުސަދަކީ ތަރަޙައިގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އާއި ފެކަލްޓީގެ...

Read more

”ތަރަޙަ“ ގޮފީގެ ފުރަތަމަ ޙަރަކާތަކަށް ”ތަފާތު“ މޫވީ ނައިޓެއް

ތަރަޙަ ގޮފީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "މޫވީ ނައިޓެއް" ބާއްވައިފިއެވެ. މި މޫވީ ނައިޓަކީ ތަރަޙަ ގޮފީގެ...

Read more

”ތަރަޙަ“އިގެ ހިންގާކޮމިޓީން ސީ.އެފް.އެސްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް)ގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފި "ތަރަޙަ"އިގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އެ ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. "ތަރަޙަ"އިން ބޭއްވި...

Read more
Page 3 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް