ތަރަހައިގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް)ގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފި ތަރަހައިގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ދެ އަހަރު...

Read more

ސީ.އެފް.އެސްއާ އަލަށް ގުޅުނު ކުދިންނަށް ތަރަހަ އަދި ސީ.އެފް.އެސް ގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުހަބާ އެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓަރމް ގެ ކިޔެވުން ފެށުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް (ސީއެފްއެސް) އާއި އަލަށް...

Read more

ތަރަހަ އާއި ސީ.އެފް.އެސް ގުޅިގެން ޤައުމީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް (ސީ.އެފް.އެސް) ގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގޮފި ތަރަހަ އާއި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ޤައުމީ ދުވަސް...

Read more

ތަށި ދިފާއު ކުރުމުގެ އަޒުމާއެކު ސީ.އެފް.އެސް ޓީމް ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށާއިރު ތަށި ދިފާއު ކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ތަރަހައިގެ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ...

Read more

2021 ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ ސީ.އެފް.އެސް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫގެ ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް އަށް އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެކަލްޓީއިން ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް 18 ވަނަ...

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ވޮލީ މުބާރާތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަރަހައިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތް (ފިރިހެން ޑިވިޝަން) ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަރަހައިން ކާމިޔާބުކޮށް ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތާއި ތަރަހައިން...

Read more

އައު ހިންގާ ކޮމެޓީއާއެކު ތަރަހައިގެ އަމާޒު ގަދަ ތިން ގޮފީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިން ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮފި ތަރަހައިގެ އައު ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި އެކު ތަރަހައިގެ އަމާޒަކީ ގަދަ ތިން ގޮފީގައި ހިމެނުން...

Read more

ބީއެސްއެސްއޭ، ތަރަހަ ސްކޮލާސް ގާލާ ނައިޓް ބާއްވައިފި!

2019ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރއިން ފެށިގެން ސްކޮލާސް ގާލާ ނައިޓްގެ ނަމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މި ޙަރަކާތް މިއަހަރު ބީއެސްއެސްއޭ އާއި ތަރަހަ ގުޅިގެން ބާއްވައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more
Page 2 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް