އެމް.އެން.ޔޫ ދެ ވަނަ ސެމިސްޓަރގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި
މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާރ ހީލާރސްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފޮޓޯ ޗެލެންޖްގެ އެއްވަނަ ތައިބާ މުހައްމަދަށް!
މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
އިޢުލާން: އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ވީ.އެފް.އޭ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022 އާއި ގުޅޭ
ވީ.ސީ.އެސް.އޭ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުން އެމް.އެން.ޔޫއަށް ރަން މެޑައްޔަކާއި ރިހި މެޑައްޔެއް!
ދެ ޑިވިޝަނުން އެމް.އެން.ޔޫ ސެމީ ފައިނަލަށް

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޚަބަރު

ގޮފިތަކުގެ ޚަބަރު

މެއިން ރިޕޯޓްތައް

ގޮފިތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް

މެއިން ގެލެރީ

އިޢުލާންތައް