”ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން މެންބަރުން ލިބިގަންނަނީ މުޅީން އާ ތަޖުރިބާތަކަކާއި ޚިޔާލުތަކެއް“
”އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލީ ކުލަ ޖެއްސިފައި ނުވާ ބައެއް ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަށް“
އަލަށް ތަޢާރަފުކުރި ”އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ އިނާމު“ 25 ފަރާތަކަށް
ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އެވޯޑު ނައިޓް ބާއްވައިފި
ނެކްސްޓް ލެވެލްގެ އެއްވަނަ އައިޓަމަކަށް ސީ.އެފް.އެސްގެ ”މާ“، އެއްވަނަ ފެކަލްޓީއަކަށް އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް
އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ގޮތްޕަކަށް ޝެޓްސް، ކެމްޕަސް ގޮފިތަކުގެ އެއްވަނަ ދޮންދީނި އަށް
ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު 9 ފަރާތަކަށް އަރުވައިފި

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޚަބަރު

ގޮފިތަކުގެ ޚަބަރު

މެއިން ރިޕޯޓްތައް

ގޮފިތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް

މެއިން ގެލެރީ

އިޢުލާންތައް